รอยสักมักเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมที่มีอยู่ในประเทศ

แต่ทัศนคติเปลี่ยนไป ในการให้สัมภาษณ์กับผู้บริหารด้านการสักคนกล่าวว่ารอยสักกำลังได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น “สิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมากเพิ่งเริ่มยอมรับแขกสักคน” รอยสักมักเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมที่มีอยู่ในประเทศ (หรือยากูซ่า) ซึ่งเป็นที่ต้องห้ามในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนออนเซ็น (น้ำพุร้อน)

กษัตริย์โจวยกย่องบรรพบุรุษ

กวีนิพนธ์ที่ได้รับมาจาก “เหมาประเพณี” หนึ่งในสี่โรงเรียนต้นและแบ่งออกเป็นสี่ส่วน: 160 อากาศ (guofeng), 74 สวดมินารีศาล (xiaoya), 31 ศาลพันตรีสวด (daya) และ 40 Eulogies ภายใน Eulogies, 31 Eulogies ของโจวถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของกวีนิพนธ์, purportedly ย้อนกลับไปในช่วงต้นปีแรก ๆ ของ Western Zhou (1046-771 คริสตศักราช) ราชวงศ์

อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของชาวชัยนาท เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของ ประชากร การปล่อยน้ำเสียและสารเคมีเป็นพิษลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งส่งผลให้ปริมาณปลา ตามธรรมชาติลดลงอย่างมาก ปลาหลายชนิดต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นายบุญธง สงฆ์ประชา จึงเป็นผู้คิดริเริ่มให้ก่อสร้างอาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์

บ้านลุงหนังฉิ้น อรมุต

เยี่ยมชมบ้านศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ปี พ.ศ.2532 “ลุงหนังฉิ้น อรมุต” หรือที่เรียกกันว่า “บ้านอรรถโฆษิต” ซึ่งได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังตะลุงแห่งแรกของภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนที่สนใจได้เรียนรู้ศิลปะหนังตะลุง ตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหัดจนสามารถเปิดการแสดง โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ภายในบ้านอรรถโฆษิตแห่งนี้ประกอบด้วย บ้านพัก กระท่อมธรรมโฆษณ์ และโรงหนังตะลุง