อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของชาวชัยนาท เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของ ประชากร การปล่อยน้ำเสียและสารเคมีเป็นพิษลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งส่งผลให้ปริมาณปลา ตามธรรมชาติลดลงอย่างมาก ปลาหลายชนิดต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นายบุญธง สงฆ์ประชา จึงเป็นผู้คิดริเริ่มให้ก่อสร้างอาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายากที่ใกล้สูญพันธุ์

พื้นที่ภายในมีขนาดกว้างใหญ่ถึง 2,000 ตารางเมตร จัดวางตู้ปลาขนาดเล็กจำนวน 75 ตู้ และอุโมงค์แก้วใต้น้ำที่รวมปลาน้ำจืดไว้ถึง 102 ชนิด แบ่งเป็นปลากินพืช 40 ชนิด ปลากินเนื้อ 62 ชนิด มีพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อีก 12 ชนิด ได้แก่ กดดำ ตองลาย หมูอารีย์ บึก เทพา กระโห้ เสือตอ หางไหม้ ยี่สกไทย เค้าดำ นวลจันทร์ กระเบนราหู ฯลฯ ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ให้แก่ผู้เข้าชม ปัจจุบันอาคารแสดงพันธุ์ปลาฯ แห่งนี้ ได้รับการขยายเพิ่มเติม ทำให้มีอุโมงค์ปลาพันธุ์ปลาน้ำจืด มีเขื่อนเจ้าพระยาจำลอง ถ่ายทอดถึงวิถีชีวิตคนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เรือจำลองลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ ซึ่งดูสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand